Chứng Nhận ISO – Hợp Quy

Tư Vấn Cấp Chứng Nhận ISO 14001 An Toàn Môi Trường Tư Vấn Cấp Chứng Nhận ISO 14001 An Toàn Môi Trường
ISO 14001 là gì? ISO 14001 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức nhằm chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường: Giảm bớt các ảnh hưởng có [...]
Tư Vấn Cấp Chứng Nhận ISO 9001:2015 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Tư Vấn Cấp Chứng Nhận ISO 9001:2015 Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng
CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000 là gì? – ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (International Organization for Standardization) ban hành lần đầu tiên vào năm 1987. Cho tới nay, ISO 9000 đã qua các kỳ sửa đổi vào các năm 1994,[...]